การใช้ iPad ในการสอนวิชาบรรยาย

จากการศึกษาการใช้ Guided Slides ด้วย Tablet PC ได้ผลดี แต่เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาสูงกว่า 70,000 บาท จึงมีการทดลองใช้ iPad (ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะฯ และห้องสมุด) มาใช้แทน อาจารย์ผู้ร่วมโครงการจะเตรียมเอกสารเป็น pdf และบันทึกบนไฟล์ได้โดยตรง

ในการศึกษาเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ ใช้การรวบรวมทรัพยากร ปัญหาที่พบ และความเห็นทั่วไป ส่วนของนิสิตจะสอบถามความเห็นด้วยแบบสอบถาม

 

1. การใช้ iPad

1.1 ทรัพยากรที่ใช้                                  เครื่อง iPad 2 (16G, wifi)     

1.2 Apps ที่ใช้

App ที่ทดลองใช้สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ด้านการสื่อสารและการบันทึก

การสื่อสาร:     Safari, Email, Dropbox, iTune สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

การบันทึก:      โปรแกรมเหล่านี้บางตัวสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ฟรี แต่ในการใช้งานจริงมักจำเป็นต้องซื้อเพิ่ม

 • Pdf Notes ($10):ใช้สำหรับการนำเสนอที่สามารถ zoom เพื่อบันทึกในขณะที่แสดงผลหน้าเต็ม (รุ่นใหม่สามารถเลือกได้ว่าให้ mirror หน้าจอด้วย) เหมาะสำหรับใช้นำเสนอเอกสารการสอน
 • Upad ($5): การแสดงผลจะนำเสนอแบบ mirror หน้าจอ และมี hand rest ทำให้เหมาะกับการทำแบบฝึกหัด (การปรับปรุง Pdf Notes อาจทำให้ app นี้ไม่จำเป็น)
 • GoodReader ($5): เนื่องจากการบันทึกไฟล์ pdf ของ app ข้างต้นไม่ค่อยเสถียรมาก จึงอาจจำเป็นต้องมีโปรแกรมตรวจสอบไฟล์ก่อนส่งออก

1.3 เอกสารที่จัดเตรียมเพิ่มเติม

เอกสารที่เตรียมเพิ่มเติมคือการจัด lecture note เป็นไฟล์ pdf ที่มี 1 สไลด์ต่อหนึ่งหน้า พร้อมหมุนการจัดหน้าเป็น ebook

 

2. Feedback จากนิสิตเรื่องการใช้ iPad ในการสอนวิชาบรรยาย

ได้ส่งแบบสอบถามให้นิสิตที่ลงเรียนรายวิชา 2103211 Statics (เครื่องกล, 3 จาก 5 ตอนเรียน), 2145201. Introduction to Mechanics (ISE) และ 2145432 Aircraft Structure I (ISE) ในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ได้ตำตอบกลับจำนวน 116, และ 10 คน ตามลำดับ

2.1 คำถามเลือกตอบ

2.2 ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น

นิสิตปกติ:       

 • การใช้ iPad ทำให้มีโน็ตสั้นๆ เน้นความสำคัญได้ ซึ่งเป็นผลดีในการอ่านทบทวนก่อนสอบค่ะ
 • ใช้กระดานเขียนน่าจะดีที่สุด
 • ก็ดีนะคับแต่เขียนบนกระดานดีกว่า
 • ควรฝึกการเขียน และการใช้ให้ชำนาญมากกว่านี้ เพราะการที่ใช้ไม่ชำนาญแล้วใช้ในการสอนนั้น ทำให้สมาธิหรือการเรียนการสอนล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง
 • อยากให้มีทั้งการใช้ ipad และเขียนในกระดานผสมกันไป
 • อาจารย์เขียนกระดานบางทีก็เร็วกว่านะครับ บางทีวาด free body diagram ใน ipad แล้วไม่ค่อยเข้าใจด้วย

นิสิต ISE: 

 • อยากให้ใช้ animation ช่วยสอนด้วย  
 • wireless receiven ถือ ipad เดินสอนได้
 

3. ข้อสรุปและแนวทางในเบื้องต้น

 1. เครื่อง iPad และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น มีราคาต่อชุดประมาณ 19,000 บาท
 2. มีข้อเด่นด้านน้ำหนัก การเคลื่อนย้าย การติดตั้ง และการจดเพิ่มเติมในปริมาณมามากนัก
 3. มีข้อเสียด้านความยากในการเขียน ความเร็วในการตอบสนองคำสั่ง และโปรแกรมสนับสนุนด้านวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ
 4. นิสิตภาคปกติไม่ตอบรับการใช้ iPad เป็นพิเศษ เนื่องจากการเขียนที่ไม่สะดวกและพื้นที่เขียนไม่มาก โดยสนับสนุนให้ใช้กระดานมากขึ้น
 5. นิสิตภาคอินเตอร์มีการตอบรับการใช้ iPad มากกว่า
 6. ยังมีข้อมูลสำรวจเรื่องการมีและใช้ iPad ของนิสิตปี 2 ภาคเครื่องกล ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลและวิเคราะห์
 7. การใช้ iPad อย่างมีประสิทธิผลต้องศึกษาเพิ่มเติม